VNITŘNÍ ŘÁD AMBULANTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Vážení pacienti, vážíme si vaší důvěry a zájmu o vyšetření na našem pracovišti. S pomocí moderních diagnostických a léčebných metod se vám budeme snažit navrátit vaše zdraví nebo zmírnit vaše zdravotní obtíže. K tomu je však nutná i vaše spolupráce. Proto váš žádáme o dodržování následujících doporučení.
Každý pacient má ve zdravotnickém zařízení právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb. Povinností pacientů je chovat se slušně ke zdravotnickým pracovníkům, respektovat jejich pokyny, chovat se slušně a ohleduplně k ostatním pacientům či jejich doprovodu. Každý pacient je povinen se před ošetřením seznámit s Vnitřním řádem.
Ordinační a provozní doba je zveřejněna u vstupu do jednotlivých ambulancí či oddělení zdravotnického zařízení a na webových stránkách pracoviště www.mediconas.cz. Příjem posledního objednaného pacienta končí 30 minut před koncem ordinačních hodin.
K vyšetření v našich ordinacích se pacienti objednávají předem, a to telefonicky zejména prostřednictvím kontaktního centra nebo uvedených kontaktů pracoviště anebo osobně v rámci ordinační doby daného pracoviště. V naléhavých případech, zejména v případě potřeby poskytnutí akutní péče, lze provést vyšetření pacienta i bez předchozí domluvy. Domluvený termín vyšetření je závazný a v případě, že se objednaný pacient nemůže dostavit na vyšetření, je povinen sjednanou návštěvu zrušit telefonicky, mailem (pokud je k dispozici) nebo osobně nejpozději 24 hodin předem. Neomluvená absence na objednaném termínu vyšetření je porušením Vnitřního řádu. Opakované neomluvené absence mohou být důvodem k ukončení poskytování zdravotní péče v našem zařízení.
Pacienti čekají na ošetření/vyšetření v čekárně, která je přístupná v době ordinačních hodin. Během čekání mohou obvyklým způsobem používat zařízení čekárny. Pacient má povinnost své osobní věci neodkládat v čekárně, ale vždy je nezbytné vzít s sebou do ordinace. Čas čekání mohou pacienti využít k přípravě na vyšetření, kdy si připraví kartičku zdravotní pojišťovny, doklad totožnosti, seznam léků, zprávy z proběhlých vyšetření či hospitalizací. V případě zavedeného recepčního systému na pracovišti je pacient nejprve odbaven touto recepcí a dále se řídí pokyny pracovníka recepce. Je zakázáno obtěžovat ostatní pacienty nevhodným chováním, ničit a odnášet zařízení čekárny. Je zakázáno vnášet do ambulance či čekárny zbraně, střelivo, výbušniny a jiné nebezpečné předměty či látky. Rovněž je zakázán vstup se zvířaty (s výjimkou asistenčního či vodícího psa), jízdními koly, koloběžkami apod. V prostorách ambulance i čekárny je přísný zákaz kouření a konzumace alkoholu a jiných návykových látek. Pacientovi jevícímu známky požití alkoholu či jiných omamných látek může být odmítnuto ošetření a může být z čekárny vykázán. Pořadí ošetření pacientů vždy určuje lékař nebo jím pověřený pracovník. Pacient vstupuje do ordinace až po vyzvání zdravotnickým pracovníkem nebo lékařem. Před vstupem do ordinace si vypne mobilní telefon nebo vypne vyzvánění. Pacienti jsou zváni do ordinace podle možností v čase, na který byli objednání. Naší snahou je objednací časy dodržovat, ale každý pacient potřebuje individuální péči, což nelze předem časově přesně ohraničit. Proto prosím omluvte případné zdržení. Do ordinace k ošetření přichází pacient po řádné osobní hygieně, čistě oblečený, pokud tomu nebrání jeho zdravotní stav.
Na pracovištích je poskytována péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění a péče nehrazená ze zdravotního pojištění. Ceník služeb nehrazených ze zdravotního pojištění je dostupný v čekárně i v ordinaci. Úhrada je možná dle vybavení konkrétního pracoviště v hotovosti nebo přes platební terminál.
Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb stvrzuje pacient zpravidla ústně či konkludentně. V případech, kdy je zdravotnickým pracovištěm vyžadován k některým výkonům a postupům písemný Informovaný souhlas pacienta, je pacient zdravotnickým pracovníkem poučen, je mu vše vysvětleno, stvrdí poskytnutí informací podpisem Informovaného souhlasu.
Informace o zdravotním stavu pacienta poskytujeme výhradně osobám určených pacientem na základě jeho písemného souhlasu. Předávání zdravotních informací jinému lékaři si pacient zajistí sám, pokud se s lékařem nedohodne jinak.
Nahlášení změn, tedy změnu osobních údajů (bydliště, příjmení, email, telefon...) a změnu zdravotní pojišťovny je pacient povinen nahlásit zdravotnickému personálu poskytujícímu zdravotní péči na daném pracovišti před ošetřením.
Zdravotnická dokumentace vedená lékařem je majetkem poskytovatele zdravotních služeb. Nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient, jeho zákonní zástupci, zmocněnci a osoby stanovené obecně závaznými předpisy na základě písemné žádosti. Pokud pacient přechází k jinému lékaři, vyhotovíme mu na základě jeho žádosti výpis ze zdravotnické dokumentace, který bude obsahovat všechny údaje potřebné pro poskytování dalších zdravotních služeb. Zákonem stanovená lhůta pro jeho vyhotovení je 30 dní od obdržení žádosti. Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. V případě epidemiologicky významné situace či v případě příznaků nachlazení je pacientům v prostorách zdravotnického zařízení doporučeno nosit ochranu dýchacích cest, tedy respirátor nebo roušku.
Ošetření cizinců: Pacienti, kteří nemluví a nerozumí česky nebo anglicky, jsou povinni dostavit se na ošetření s tlumočníkem. Pokud takto neučiní (s výjimkou neodkladné péče), nemohou býti ošetřeni.
Poskytovatel, kterého si pacient zvolil, je oprávněn odmítnout přijetí pacienta do péče jen z důvodů překročení únosného pracovního zatížení způsobujícího snížení kvality a bezpečnosti péče; z důvodu, že pacient není pojištěncem zdravotní pojišťovny a úhradu poskytnutých zdravotních služeb odmítá. (§ 48 odst. zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb.).
Vnitřní řád je pro všechny pacienty závazný. Není povinností pacienta souhlasit s Vnitřním řádem, ale nesouhlas je zároveň nesouhlasem s poskytnutím zdravotní péče a objednáním v našem zdravotnickém zařízení. Pacient si dle svého uvážení může zvolit jinou ambulanci či jiné zdravotnické zařízení, které bude jeho požadavkům více vyhovovat. Vnitřní řád je dostupný na www.mediconas.cz, v čekárně i v ordinaci.
Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem zdravotnického zařízení. (§ 48 odst. 2 zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb.).
Vztah mezi zdravotníkem a pacientem je založen na vzájemné důvěře. Naším cílem je být vaším partnerem při péči o vaše zdraví. Děkujeme, že respektujete náš Vnitřní řád.
Vedení společností skupiny MEDICON PRONATAL